Möteskallelse till bokslutsmöte

Möteskallelse till bokslutsmöte 29.3.2020 kl. 18:00.

Studentföreningen vid Svenska Handelshögskolan i Vasa r.f.kallar härmed alla medlemmar till bokslutsmöte torsdagen 29.3 kl. 18.00 på Microsoft Teams med Cella Nova som officiell plats. Detta är möjligt på grund av Lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin (667/2020).


Ni ansluter till mötet via den här länken: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af7a4030ee32e4d9e99d3595f883c6091%40thread.tacv2/1616405728251?context=%7b%22Tid%22%3a%226f304f3d-06b9-443c-802a-0606f683d043%22%2c%22Oid%22%3a%2202bea1db-cea7-4aa1-8fdb-80f365800009%22%7d


På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Föredragningslista finns bifogad.
Ta gärna del av det övriga bifogade materialet (Bokslut 2020) på förhand.
För den som inte visste:- Studentföreningens högsta beslutanderätt utövas av föreningsmöte- Studentföreningen skall under verksamhetsåret ha tre ordinarie föreningsmöten: bokslutsmöte, höstmöte och valmöte- Alla medlemmar har rätt att delta i föreningsmöten 


Välkomna!

Om ni har frågor, vänligen kontakta ordforande@sshv.fi.